બુધવાર, 3 ફેબ્રુઆરી, 2016

ડૉ.બાબા સાહેબ આંબેડકર ક્વીઝ સ્પર્ધા તાલુકા કક્ષાનીશનિવાર, 17 ઑક્ટોબર, 2015

લલ્લ


કલસ્ટર કક્ષાની ડૉ.  બાબા સાહેબ આંબેડકર નિબંધ અને વકતૃત્વ સ્પર્ધા લક્ષ્મીપુરા મુકામે 
ડૉ.બાબા સાહેબ  આંબેડકર ની 125 મી જન્મ જયંતી પ્રસંગે તાલુકા કક્ષાની નિબંધ અને વકતૃત્વ  સ્પર્ધા બી.આર.સી.ભવન શિહોરી મુકામે